Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)

Günümüzde bilgi-iletişim ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli mesafeler, mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı…

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 1134)

Bu Yönetmeliğin amacı; yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm tesislerinin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi, bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması, kalitenin korunması, sürekliliğinin sağlanması ve yükseltilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin…

7175 Sayılı Kanun – Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan “üç Bakanlık kontrolörünün” ibaresi “iki Bakanlık kontrolörünün” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya (1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Otopark Yönetmelik Değişikliği 31 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30790 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340…

 

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişiklik 31 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30790 Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayıl…

 

2019 İŞKUR Teşvik ve Destekleri

2019 İŞKUR Teşvik ve Destekleri İlave İstihdam Teşviki 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 71…

 

Vergiden Muaf Çalışan ve İş Sözleşmesi Net Ücret Olan Sigortalının SPEK’e Esas Brüt Ücretinin Hesaplanması

Vergiden Muaf Çalışan Brüt Ücreti Vergiden Muaf Çalışan ve İş Sözleşmesi Net Ücret Üzerinden Yapılan Sigortalının SPEK’e Esas Brüt Ücreti Vergi…

 

Emekli Aylığı, Sigortalının Kasıt veya Kusuru Olmaksızın Kesilenlere Eksik Kalan Prim Ödeme Gün Sayısını Borçlanarak Yeniden Emekli Aylığı Alma Hakkı Sağlandı

Emekli Aylığı Kesilenler Yeniden Emekli Emekli Aylığı, Sigortalının Kasıt veya Kusuru Olmaksızın Kesilenlere Eksik Kalan Prim Ödeme Gün Sayısını Borçl…

 

İş Göremezlik Raporlarında Aranan Başhekim Onayı Kaldırıldı

İş Göremezlik Başhekim Onayı Sigortalılara Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine Esas İş Göremezlik Raporlarında Aranan Başhekim Onayı Kaldırıldı Ö…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark