Konkordato Komiserliği Eğitimlerine İlişkin Duyuru

Konkordato Komiserliği Eğitimlerine İlişkin Duyuru 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alaca…

 

 

Konkordato Komiserliği Eğitimlerine İlişkin Duyuru

Konkordato Komiserliği Eğitimlerine İlişkin Duyuru

30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin “Komiserin nitelikleri” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı)  bendinde “Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.” komiserliğe başvuruda aranan nitelikler arasında sayılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin  “Yenileme eğitimi” başlıklı 11 inci maddesinde,” (1) Komiserlere, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Komiser, yenileme eğitimine listeye kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimi almayan komiser listeye tekrar kaydedilmez.

(2) Yenileme eğitimi hakkında 10 uncu madde hükmü kıyasen uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Konkordato komiserliği başvurularına esas olmak üzere 20 Eylül 2023 tarihinden itibaren konkordato komiserliği temel eğitimleri ve yenileme eğitimleri başlatılacak olup eğitimler daha sonra ilan edilecek olan konkordato komiserliği başvurularının son gününe kadar devam edecektir.

Bu itibarla;

Eğitim kuruluşlarının eğitim planlarını, eğitimci ve katılımcı  bilgilerini Bilirkişilik Daire Başkanlığı Eğitim Portalı (Bidep) üzerinden onaya göndermeleri ve halihazırda listelerde kayıtlı komiserlerin tekrar başvuru yapabilmeleri için yenileme eğitimlerine katılmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: T.C. Adalet Bakanlığı

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark